رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

جدال رئیس جدید و قدیم و ضرورت پرهیز از چند دستگی ها در پایان عمر شورا !

پیغام خطا

 • Deprecated function: define()‎: Declaration of case-insensitive constants is deprecated در require_once()‎ (خط ۲۳ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/classesCore.class.inc.php).
 • Deprecated function: define()‎: Declaration of case-insensitive constants is deprecated در require_once()‎ (خط ۲۴ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/classesCore.class.inc.php).
 • Warning: get_class()‎ expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError()‎ (خط ۵۲ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class()‎ expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError()‎ (خط ۵۲ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class()‎ expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError()‎ (خط ۵۲ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Warning: get_class()‎ expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError()‎ (خط ۵۲ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class()‎ expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError()‎ (خط ۵۲ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class()‎ expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError()‎ (خط ۵۲ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Deprecated function: implode()‎: Passing glue string after array is deprecated.‎ Swap the parameters در drupal_get_feeds()‎ (خط ۳۹۴ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
۲۳:۱۲ - ۲۰۲۰/۱۲/۱۵
حاشیه‌های بی‌پایان شورای شهر شیراز ؛

جدال رئیس جدید و قدیم و ضرورت پرهیز از چند دستگی ها در پایان عمر شورا !

سوال اینجاست که آیا با نزدیک شدن به انتخابات و در شرایطی که اصولگرایان با تمام توان، خود را برای موفقیت در انتخابات و بازگشت دوباره به شوراها آماده می‌کنند، آیا اعضای شورای شهر شیراز نمی‌خواهند در رفتار خود تجدیدنظر کنند؟ و اینکه نقش شهردار شیراز در پدید آمدن برخی از این اختلافات چقدر پررنگ بوده و خواهد بود؟!
پایگاه خبری تحلیلی صبح شیراز : 
 
شورای پنجم شهر شیراز به ماه‌ها و هفته‌های آخر خود نزدیک می‌شود اما همچنان در بر همان پاشنهٔ همیشگی می‌چرخد و حاشیه‌ها و جنجال‌هاست که بر متن می‌چربد و دیده می‌شود.
 
در آخرین نمونهٔ آن، روزنامهٔ «خبر جنوب» در صفحهٔ اول لایهٔ داخلی خود تیتر و گزارشی را از اتفاقات صحن علنی شورا در روز یکشنبه کار کرد، که تعجب بسیاری از همشهریان شیرازی و خوانندگان این روزنامه را برانگیخت! تیتری که در آن، احضار اعضا از سوی هیئت رئیسه شورای شهر شیراز با دادگاه‌های تفتیش عقاید در قرون وسطی مقایسه شده بود!
 
اما ماجرا چه بود؟
 
در ابتدای یکصد و شصت و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز، سیداحمدرضا دستغیب رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی این شورا در نطق خود و در قالب ذکر مثال‌هایی از تاریخ اسلام و سیره معصومان و سخنان رهبران انقلاب اسلامی، انتقادات تندی را علیه سیدعبدالرزاق موسوی، رئیس شورا مطرح کرد.
 
دستغیب در بخشی از نطق خود می‌گوید : «در نطق ۹۹/۹/۱۱ گفتم که : شورای پنجم با بازنگری مجدد بر شعارها، از انحراف خود جلوگیری کند! این موضوع، موجب سوء تفاهم شد که شورا دچار انحراف شده که نیت گوینده چنین نبود. بازنگری بر شعارها، یعنی مراقبت دائمی هر انسانی بر اعمال و رفتار خودش. بازنگری بر شعارها، یعنی حسابرسی سیستم اداری، مالی و اقتصادی. بازنگری بر شعارها، یعنی نظارت مردم بر عملکرد مدیران، جهت جلوگیری از انحراف. بازنگری بر شعارها، یعنی همه دلسوزان انقلاب باید در حفظ آزادی بیان کوشش کنند تا نظام دچار انحراف نشود.
 
تاکنون در هیچ دوره شورای شهر و حتی دوره‌های مجلس شورای اسلامی، نماینده مردم به خاطر بیاناتش، به هیئت رئیسه دعوت و در حقیقت احضار نشده است. 
 
بنده نیز به خاطر نطق‌ها و اظهار نظراتم، در مجلسی که اکثریت آن را اصولگرایان تشکیل می‌دادند، به هیئت رئیسه مجلس و یا هیچ نهادی احضار نشده‌ام. امروز هم مجددا اعلام می‌کنم که: شورای پنجم باید با بازنگری مجدد بر شعارها، از انحراف خود جلوگیری کند. بدترین انحراف این است که برای اظهار نظر نماینده مردم، هیئت رئیسه او را احضار کند.
 
نباید هیچ فردی از جمله نماینده مردم را، به خاطر بیانات و اظهار عقیده‌اش که ضرری برای جامعه و مردم ندارد، احضار و بازخواست کرد. این‌گونه رفتارها، یادآور اتاق‌های تفتیش عقاید است که مخالف تفکر قرآنی، انقلابی و گفتمان اصلاح طلبی است و بی‌شک ریشه‌های آزادی، اندیشه و بیان را می‌خشکاند و اعتماد مردم را از بین می‌برد. »
 
ظاهرا ماجرا از این قرار بوده که پس از آنکه دستغیب در نطق قبلی خود انتقادهایی را نسبت به تصمیم‌‌ها و برنامه‌های شورای پنجم مطرح می‌کند، نامه‌ای از سوی هیئت رئیسه شورا برای وی ارسال می‌شود و از او برای پاسخگویی نسبت به اظهاراتش در جلسه هیئت رئیسه دعوت به عمل می‌آید و همین موضوع حاشیه‌هایی را به وجود می‌آورد.
 
سیداحمدرضا دستغیب سرلیست اصلاح‌طلبان شیراز در انتخابات گذشته شورا بود که با بیشترین رأی نسبت به سایر هم‌لیستی‌های خود توانست به شورای پنجم وارد شود و در دو سال نخست شورا ریاست آن را بر عهده بگیرد؛ اما در آغاز سال سوم، اعضای شورا سیدعبدالرزاق موسوی را به جای او به عنوان رئیس انتخاب کردند و این موضوع در سال آخر شورا نیز تکرار شد.
 
شاید اینطور برداشت شود که علت انتقادهای دستغیب، پایین آمدن او از صندلی ریاست شوراست، اما اختلاف میان دستغیب و موسوی امروزی نیست و آن زمان که دستغیب رئیس شورا بود نیز، این موسوی بود که شورا و هیئت رئیسه را نقد می‌کرد. 
 
از این گذشته، اختلاف شوراییان تنها منحصر در دعوای دستغیب و موسوی نیست. از همان ابتدای کار شورای پنجم، معلوم نشد چرا اعضایی که همه در یک لیست بوده و با حمایت یک جریان سیاسی و اجتماعی به شورا آمدند، روبه‌روی یکدیگر ایستادند و از همان آغاز شاهد دودستگی و چنددستگی و پیدا شدن فراکسیون‌های موقت و رقابت علنی برخی اعضا با یکدیگر برای تصاحب مسئولیت‌ها در شورا بوده‌ایم!
 
سوال اینجاست که آیا با نزدیک شدن به انتخابات و در شرایطی که اصولگرایان با تمام توان، خود را برای موفقیت در انتخابات و بازگشت دوباره به شوراها آماده می‌کنند، آیا اعضای شورای شهر شیراز نمی‌خواهند در رفتار خود تجدیدنظر کنند؟ و اینکه نقش شهردار شیراز در پدید آمدن برخی از این اختلافات چقدر پررنگ بوده و خواهد بود؟!

Plain text

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
پرسش زد اسپم
کد زیر را وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.